Vai a sottomenu e altri contenuti

Contributos cànone locatzione annu 2020

Data pubblicazione on line: 12/01/2021 Data scadenza: 19/01/2021

Contributos pro su pagamentu de sos cànones de locatzione annu 2020

S'informat ca est istadu publicadu su Bandu pùblicu pro connòschere sos benefitziàrios de sos contributos pro agiudare sas abitatziones in locatzione annualidade 2020.

In allegadu sunt a disponimentu su bandu e su mòdulu de domanda.

Sas domandas si depent presentare a su comune pròpiu de residèntzia a intro de su 18 de ghennàrgiu 2021, chi est s'iscadèntzia perentòria.

Documentos allegados:

Bandu pùblicu
Mòdulu domanda

Pro informatziones:
Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Resp.le de su protzedimentu Sebastiana Deligia)
Referente: Sebastiana Deligia
Indiritzu: Carrera Francesco Coco, 09083 Fordongianus (Aristanis)
Telèfono: 0783024487
Fax: 078360323
Posta eletrònica: sociale@comune.fordongianus.or.it
Posta eletrònica tzertificada: ammfordongianus@cert.legalmail.it
(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu cànone locatzione annu 2020 Formato pdf 583 kb
Mòdulu Formato doc 67 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali (Resp.le Giovanni Carta)
Referente: Antonello Garau
Indirizzo: Via Francesco Coco, 09083 Fordongianus (OR)
Telefono: 0783024526  
Fax: 078360323  
Email: info@comune.fordongianus.or.it
Email certificataa:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto